Close

REGULAMIN

REGULAMIN FEDI-TRANS

 1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie.
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii auta, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.
 4. W przypadku przewozów, przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  • z błędnych lub niepełnych informacji pasażera,
  • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 15 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.
 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  • nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
  • nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy;
 7. Trasę przejazdu układa Przewoźnik

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  • dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
  • punktualnego przybycia na miejsce odjazdu auta. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  • stosowania się do zaleceń kierowcy.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w aucie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem auta.
 4. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
 5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji
 6. Płatność w okresie świątecznym od 10 grudnia do 24 grudnia pobierana jest z góry na podany numer konta.  Rezygnacja z winy pasażera nie upoważnia do zwrotu 100% ceny biletu tylko 50% przelanej kwoty na konto Fedi-Trans. Prosimy o przemyślane rezerwację 

BAGAŻE

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 40zł lub 10 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

INNE

 1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 28 marca 2014r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
 2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
 3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika FEDI-TRANS.
 4. Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów osób wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Firmy FEDI-TRANS
Otwórz czat
Cześć! Jak możemy Ci pomóc?